ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
-
-
-
-
อนุบาล 2
18
11
29
1
อนุบาล 3
18
17
35
1
รวมอนุบาล
36
28
64
2
ประถมศึกษาปีที่ 1
20
21
41
2
ประถมศึกษาปีที่ 2
17
17
34
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
19
17
36
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
16
20
36
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
17
13
30
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
24
11
35
1
รวมประถมศึกษา
113
99
212
7
มัธยมศึกษาปีที่ 1
25
16
41
2
มัธยมศึกษาปีที่ 2
23
27
50
2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
17
20
37
1
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
65
63
128
5
รวมทั้งหมด
214
190
404
14

ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
-
-
-
-
อนุบาล 2
18
13
31
1
อนุบาล 3
18
17
35
1
รวมอนุบาล
36
30
66
2
ประถมศึกษาปีที่ 1
20
22
42
2
ประถมศึกษาปีที่ 2
17
17
34
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
19
17
36
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
16
20
36
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
17
12
29
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
24
11
35
1
รวมประถมศึกษา
113
99
212
7
มัธยมศึกษาปีที่ 1
25
16
41
2
มัธยมศึกษาปีที่ 2
23
27
50
2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
17
20
37
1
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
65
63
128
5
รวมทั้งหมด
214
192
406
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564


โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33150

โทรศัพท์ : 096-07-88897

E-mail : banphokrasang@gmail.com

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์