ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์

                  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.  2460  ในเนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 47 ตารางวา ซึ่งนายเสน  สะอาด  เป็นผู้มอบให้ มีพื้นที่ติดกับวัดบ้านโพธิ์กระสังข์ จัดตั้งโดยนายพิมเสน  ศิลารัตน์ ปลัดอำเภอขุขันธ์ในขณะนั้นและมี นายบุญส่ง     สติมั่น ดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก วันที่ 15  มิถุนายน พ.ศ.  2492  ได้ย้ายอาคารเรียนจากที่เดิมมาตั้งในที่ดินแปลงปัจจุบันซึ่งนางคลอม แต้มงาม เป็นผู้อุทิศให้ จำนวน 18 ไร่ 34 ตารางวา ต่อมา นายกอง สีหบุตร  ครูใหญ่ได้ร่วมกับคณะครู ผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวและเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วันที่  1  เมษายน  พ.ศ.  2497  นายพรหมมา  สุระบุตร  ครูใหญ่ร่วมกับคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกันจัดหาไม้มาสร้างอาคารเรียนถาวรหลังแรกโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทางราชการ  จำนวน  30,000   บาท  จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบริจาค จำนวน  1,500  บาท  การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.  2503  เป็นอาคารไม้มุงหลังคาสังกะสี  ขนาดกว้าง  9  เมตร  ยาว  30  เมตร  ใต้ถุนสูง 

                   ปีการศึกษา  2513  ได้เปิดขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เป็นปีแรก มีนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน  67  คน  และขยายถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7               

                  ในปี  พ.ศ.  2531  ได้รับอนุมัติให้รื้อถอนอาคารเรียนหลังแรก  เนื่องจากชำรุดทรุดโทรมมาก  อายุการใช้งานเกิน  25  ปี  ได้นำวัสดุที่เหลือจากรื้อถอนไปก่อสร้างศูนย์วิชาการกลุ่มโรงเรียนขุนหาญ ในบริเวณของโรงเรียนด้านทิศตะวันออก แบบ  ป.1 ก ขนาด  9 x 15 เมตร  และสร้างเรือนพยาบาลใต้ถุนสูง  ขนาด 4  x 4  เมตร จำนวน 1 หลัง  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  อาคารประกอบต่าง ๆ พร้อมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงครูและผู้บริหารมาเป็นลำดับ

                   ปีการศึกษา 2534 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เป็นปีแรกมีนักเรียนจำนวน  67  คน  และได้เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในปีการศึกษา 2536 มีนักเรียนที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นแรก  จำนวน  63  คน  ในปี  พ.ศ.  2537  ได้รับการอนุมัติให้ทำการรื้อถอนอาคารเรียนแบบ  ศก. 01  ที่สร้างเมื่อ  พ.ศ.  2515  เนื่องจากชำรุดทรุดโทรมมากโดยการขายทอดตลาด ในปี พ.ศ.  2539  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมโครงการโรงเรียนเป้าหมายในการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนศูนย์ปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอขุนหาญ ปี พ.ศ. 2553 ไดัรับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลรุ่นที่ 2 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น โครงการโรงเรียนดีศรีตำบล และ ผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

                   โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานทางด้านการจัดการศึกษาจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ) รอบที่ 1 รอบที่ 2  รอบที่ 3 

                   ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ ตั้งอยู่หมู่ที่  2  บ้านโพธิ์กระสังข์  ตำบลโพธิ์กระสังข์  อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นที่ตั้งของกลุ่มโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนตำบลโพธิ์กระสังข์  มีโรงเรียนในสังกัด  จำนวน 5  โรงเรียน  คือ โรงเรียนบ้านหนองขนาน  โรงเรียนบ้านซำ   โรงเรียนบ้านสดำ   โรงเรียนบ้านพยอม  โรงเรียนบ้านหนองคู  และโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนได้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการในระดับอนุบาลและประถมศึกษา 5 หมู่บ้าน  คือ  หมู่ที่ 2  บ้านโพธิ์กระสังข์  หมู่ที่  9 บ้านโนนคูณ  หมู่ที่  10  บ้านพอก  หมู่ที่ 11 บ้านแต้พัฒนา  และหมู่ที่  12  บ้าน   โพธิ์กระสังข์เหนือ  และเขตบริการในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในตำบลโพธิ์กระสังข์  จำนวน  14  หมู่บ้านผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 99 ประกอบอาชีพทางการเกษตร  นอกนั้นประกอบอาชีพในการค้าขาย  รับราชการ  รับจ้างและอื่น ๆ ภาษาถิ่นใช้ภาษาส่วยเป็นส่วนใหญ่  ฐานะของผู้ปกครองค่อนข้างยากจน  สภาพท้องที่ค่อนข้างแห้งแล้ง ขาดแคลนแหล่งน้ำ ปริมาณน้ำฝนน้อย เมื่อหมดฤดูกาลทำนา  ผู้ปกครองส่วนหนึ่งจะอพยพไปรับจ้างต่างจังหวัดหรือต่างถ้องถิ่น ในปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล 10 มิถุนายน2562)  มีนักเรียนทั้งหมด  384  คน ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน  ครูปฏิบัติการสอน 18 คน ครูอัตราจ้าง(ครูวิกฤต) 1 คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน ภารโรง 2 คน โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33150

โทรศัพท์ : 096-07-88897

E-mail : banphokrasang@gmail.com

E-SCHOOL V.1.0 © 2018-ปัจจุบัน |   All Rights Reserved |   By โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์